Doporučená řešení

Podrobněji lze doporučení k řešení problematiky zemitokamenitých proudů směřovat k jednotlivým skupinám aktérů: investor, projektant a zhotovitel.

Výsledky vztahující se k pozici investor:

 • jednoznačně bylo projektem prokázáno, že jev ZEKAPR se opakuje v místech, kde již jev v minulosti proběhl,
 • projektovaná řešení musí umožnit jejich následnou údržbu (například obnovu záchytného nebo akumulačního efektu),
 • nejvíce účinné opatření je tvořeno kombinací více prvků (záchytné, plošné, organizační, vegetační),
 • častým problémem jsou složité vlastnické vztahy k pozemkům,na kterých je sanační efekt nejvyšší (často jsou mimo pozemky příslušející k liniové stavbě nebo jsou v režimu zvláštní ekologické ochrany),
 • vždy zvážit efektivitu realizace pouze varovného systému s minimálním rozsahem technických opatření.

Výsledky vztahující se k pozici projektant:

 • je třeba učinit kvalitní průzkum lokality se zaměřením na příčiny vzniku ZEKAPR,
 • průzkum je třeba realizovat zásadně mimo vegetační období (průzkum realizovaný ve vegetačním období může být zatížen významnou možnostní vzniku chyby)
 • kombinace průzkumu a GIS analýzy musí jasně v terénu identifikovat jednotlivé preferenční dráhy odtoku včetně stanovení velikosti mikropovodí,
 • srážku pro sanační opatření modelovat jako extrémní srážku s parametry: délka 15 až 20 minut, intenzita minimálně 100 až 150 mm/h,
 • technická záchytná opatření realizovat přímo do preferenčních drah odtoku,
 • záchytná opatření by měla umožnit zachycení pevných částic při současném umožnění odtoku vody,
 • záchytná opatření by měla umožnit jejich snadnou následnou údržbu,
 • ZEKAPR nemá v podmínkách ČR významnou dynamickou složku,
 • doporučujeme využít nabízených obecných typových sanačních opatření pro ZEKAPR
 • možnost využití databáze ZEKAPR jako rešeršní zdroj,
 • záchytné konstrukce typu gabion jsou nevhodné pro aplikaci v  akumulační oblasti ZEKAPR ,>
 • vždy kombinovat opatřeni v iniciační, transportní i akumulační oblasti
Schéma umísťování sanačních konstrukcí v transportním pásmu.

Výsledky vztahující se k pozici projektant:

 • počítat s vysokým podílem ruční práce,
 • počítat s prací ve složitém terénu často vyžadující znalost horolezecké techniky,
 • realizovat opatření pro minimalizaci rizika ohrožení bezpečnosti provozu na liniové stavbě v průběhu realizace projektovaných opatření,
 • nutnost vývoje inovativních technologických postupů,
 • nutná zkušenost v oboru sanace skal, sanace horolezeckou technikou, sanace sesuvů,
 • nutná aktivní komunikace v době výstavby s projektantem i investorem.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

Copyright ©2024 STRIX Chomutov, a.s.(www.strixchomutov.cz).Všechna práva vyhrazena.

Poskytovatel upozorňuje, že uvedená fakta mají pouze informativní charakter. Seznamte se s licenčními podmínkami.